Saturday, June 25, 2022

Pagyamanin Gawain: Kopyahin ang talahanayan sa iyong sagutang papel at isulat ang mga kinakailangang...

Kung naghahanap ka ng mga sagot sa tanong na: Pagyamanin Gawain: Kopyahin ang talahanayan sa iyong sagutang papel at isulat ang mga kinakailangang…, napunta ka sa tamang lugar.
Narito ang ilang sagot sa tanong na ito. Mangyaring basahin ang higit pa.

Tanong

Pagyamanin

Gawain: Kopyahin ang talahanayan sa iyong sagutang papel at isulat ang mga

kinakailangang datos sa bawat hanay.

Mga Paalaala Mga Dapat Gawin Kinakailangang

Disiplina

1. Magtabi ng emergency

supplies katulad ng de-

bateryang radyo, flashlight,

at iba pa.

Hal: Ihanda ang

emergency supplies sa

ligtas na lugar.

Hal: Pagsunod sa

paalala na palaging

maghanda ng

emergency supply

bag.

2. Tiyaking may nakaimbak

na emergency supplies

tulad ng tubig at pagkain

3. Maging alerto, magmasid

sa nangyayari sa paligid at

makinig sa balita.

4. Sikaping makalabas ng

silid kapag may lindol.

5. Huwag maglaro ng posporo

o lighter.

6. Makinig sa balita bago

bumiyahe kung may baha.

7. Tanggalin lahat ng mga

nakasaksak na gamit bago

umalis ng bahay.​

Mga sagot sa #1 sa Tanong: Pagyamanin

Gawain: Kopyahin ang talahanayan sa iyong sagutang papel at isulat ang mga

kinakailangang datos sa bawat hanay.

Mga Paalaala Mga Dapat Gawin Kinakailangang

Disiplina

1. Magtabi ng emergency

supplies katulad ng de-

bateryang radyo, flashlight,

at iba pa.

Hal: Ihanda ang

emergency supplies sa

ligtas na lugar.

Hal: Pagsunod sa

paalala na palaging

maghanda ng

emergency supply

bag.

2. Tiyaking may nakaimbak

na emergency supplies

tulad ng tubig at pagkain

3. Maging alerto, magmasid

sa nangyayari sa paligid at

makinig sa balita.

4. Sikaping makalabas ng

silid kapag may lindol.

5. Huwag maglaro ng posporo

o lighter.

6. Makinig sa balita bago

bumiyahe kung may baha.

7. Tanggalin lahat ng mga

nakasaksak na gamit bago

umalis ng bahay.​

Answer:

hope it’s help

pa heart nalang thx

Napakaraming tanong at sagot tungkol sa Pagyamanin Gawain: Kopyahin ang talahanayan sa iyong sagutang papel at isulat ang mga kinakailangang…, sana ay makatulong ito sa paglutas ng iyong problema.

No comments:

Post a Comment